Copyright 2024 - Custom text here

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou Slovakia Top Estates, s.r.o., so sídlom Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36276065 (ďalej len„spoločnosť RE/MAX SR“), ktorá je výhradným držiteľom regionálnej franšízy RE/MAX pre Slovenskú republiku.

 • Realitnou kanceláriou RE/MAX sa rozumie fyzická či právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy o franšíze uzatvorenej so spoločnosťou RE/MAX Slovenská republika zmluvne oprávnená k využívaniu systému RE/MAX.
 • Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.
 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária RE/MAX poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou RE/MAX sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") u príslušnej realitnej kancelárie RE/MAX.
 • Príslušná realitná kancelária RE/MAX spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou RE/MAX Slovenská republika. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetových stránkach spoločnosti RE/MAX Slovenská republika www.remax-slovakia.sk.
 • Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou RE/MAX vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária RE/MAX s klientom písomne nedohodne inak.
 • Reklamáciu môže realitná kancelária RE/MAX uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ realitná kancelária RE/MAX uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária RE/MAX zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, spoločnosti RE/MAX Slovenská republika.
 • Pokiaľ realitná kancelária RE/MAX uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Realitná kancelária RE/MAX zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie, spoločnosti RE/MAX Slovenská republika. Spoločnosť RE/MAX Slovenská republika vyhodnotí reklamáciu a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve príslušnú realitnú kanceláriu RE/MAX, aby vykonala náležitú nápravu podľa pokynov spoločnosti RE/MAX Slovenská republika.
 • Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária RE/MAX a spoločnosť RE/MAX Slovenská republika dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 • Realitná kancelária RE/MAX a spoločnosť RE/MAX Slovenská republika zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitné kancelárie RE/MAX na území Slovenskej republiky.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. mája 2006. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou RE/MAX Slovenská republika.

Prijatý dňa 2. mája 2006 spoločnosťou RE/MAX Slovenská republika. RE/MAX Slovenská republika

f

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

OK Best Service s.r.o.
Vrančovičova 2
Bratislava
IČO: 46141057
DIČ: 2023264012
IČ DPH: SK2023264012

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

RE/MAX Best
Vrančovičova 2
841 03 Bratislava
 

KONTAKT

+421 904 70 88 77
best@re-max.sk